Aanmelden van nieuwe leerlingen

In de gemeente Deventer gelden de volgende afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan (onder-instroom):

·        Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen.

·        Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier).

·        Ouder/verzorger meldt het kind aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeld­formulier (NB: aanmelding is nog geen inschrijving).

·        Binnen de gemeente gelden de  volgende voorrangsregels, die op de Deventer Leerschool in onderstaande volgorde worden toegepast:

1.      Voorrang voor broertje/zusje van een ingeschreven leerling.

2.      Voorrang voor kinderen die vanaf 2,5 jaar deelnemen aan de peuteropvang van de DLS Trapje Op.

3.      Voorrang op een buurtschool voor de overige kinderen per half jaar. Dat is een van de 5 dichtstbijzijnde scholen van het kind (vul hiervoor postcode in op Scholenopdekaart.nl).

·        Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten. We kiezen voor het vullen van de plaatsen vanuit de eerste voorrangsgroep, dus broertjes en zusjes op de Deventer Leerschool. Bij voldoende ruimte worden de kinderen die vanaf Trapje Op komen geplaatst. Vervolgens worden de groepen gevuld met de overige aanmeldingen, waarbij kinderen voor wie wij binnen de 5 dichtstbijzijnde scholen vallen voorrang krijgen op de kinderen die daar buiten wonen.

·        Ouder/verzorger krijgt een bericht over plaatsing van de school van voorkeur op de datum genoemd in het aanmeldformulier. Vanuit school zal een uitgebreid inschrijfformulier worden verstrekt met daarin de vraag om aanvullende gegevens, nadat de plaatsing definitief is gemaakt.

·        Wanneer een kind geen plek krijgt toegewezen gaan de ouders/verzorgers met het (teruggehaalde) aanmeldformulier zelf naar de school van tweede keuze. Het bestuur van de school die geen plaats heeft of het loket van Sine Limite (loket@po-deventer.nl) kan met hen meedenken.

 

Wanneer kinderen op een later moment dan hun vierde verjaardag zullen instromen, zal de school eerst kijken of er ruimte is in de gevraagde groep. Dit heeft te maken met het aantal leerlingen, maar ook de benodigde zorg die de groep of de leerling nodig heeft.

Als er ruimte is, hoeft geen rekening gehouden te worden met voorrangsregels.

Het gehele beleidsdocument vindt u hieronder.