Ziekte en verlof

Ziekmelden en absentie

Wanneer uw kind niet, of niet op tijd op school kan komen  door ziekte of bezoek aan een arts, horen wij dit graag voor 8.30 uur via een telefonische afmelding op 0570  616801.

Afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, vragen wij u zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Mocht dat niet mogelijk zijn, ontvangen wij hiervan graag bericht voor 8.30 uur via 0570  616801.

Scholen zijn verplicht een verzuimregistratie bij te houden en deze (op verzoek) beschikbaar te stellen de afdeling Leerplicht van de gemeente en/of de schoolinspectie. 
 

Verlof 

Vierjarigen: Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het elke dag naar school. Het kind is nog niet leerplichtig, maar wel gebaat bij een regelmatig schoolleven. Als het te zwaar is voor een kind om hele dagen naar school te gaan, kunnen we afspraken maken over een beperking daarvan. 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is toegestaan. Wel verzoeken wij u een tussentijds verlof formeel aan te vragen, omdat het kind ingeschreven staat als leerling van school.  

Vijfjarigen: Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarigen in bepaalde omstandigheden vijf uur per week vrij krijgen. Dit buitengewoon verlof kan niet worden opgespaard en wordt alleen verleend indien sprake is van medische en/of sociaal emotionele redenen.  

Vanaf 5 jaar: Voor leerplichtige kinderen kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij de beoordeling van een verlofaanvraag houden wij ons aan de regels die de leerplichtwet stelt. Zie bijlage 2 voor de handleiding luxe verzuim van de gemeente Deventer. Hierin kunt u lezen in welke situatie vakantie onder schooltijd toegestaan is en wat de mogelijkheden zijn van verlof in geval van gewichtige omstandigheden.  

Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen tijdig (minimaal 2 weken van tevoren) schriftelijk te gebeuren bij de directeur. Dit kan door een Aanvraagformulier verlof geprint en ingevuld op school in te leveren, of door deze te mailden naar directie@deventerleerschool.nl.

De gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot het wel of niet verlenen van verlof zijn uitvoerig beschreven en staan in de Schoolgids. 

Het antwoord op uw verzoek ontvangt u ook schriftelijk, in verband met het voeren van een afwezigheidsadministratie. Bij niet verlenen van verlof, kunnen desgewenst verdere stappen ondernomen worden. Op het formulier wordt dat door ons aangegeven.