Informatie en protocollen


Schoolplan

Elke vier jaar wordt een schoolplan geschreven, met de doelstellingen voor de voorliggende beleidsperiode. De huidige schoolplanperiode is 2023-2027. In het schoolplan zijn de uitgangspunten voor de komende jaren ontwikkeld in overleg met het team en het bestuur en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 


Anti-pestprotocol

Wij willen dat alle kinderen met een veilig en prettig gevoel naarf school kunnen gaan. Naast het leren op het cognitieve gebied, leren wij onze kinderen ook hoe zij met elkaar moeten omgaan. Op deze manier streven wij naar het preventief tegengaan van pestgedrag. Soms komt er ondanks dat toch pestgedrag naar boven en wij gaan daar dan gedegen mee om. Hoe wij zowel preventief bezig zijn in de groepen als dat we actief aan de slag gaan bij signalen van pestgedrag, lees u in ons Anti-pestprotocol.

Dyslexieprotocol

Wanneer kinderen dyslexie hebben vraagt dat een andere aanpak en andere doelen dan de reguliere aanpak. In ons Dyslexieprotocol kunt u lezen hoe wij op onze school omgaan met het vermoeden van dyslexie, ondersteuning, mogelijk onderzoek en eventuele aanpassingen.

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u als ouder niet tevreden bent over de gang van zaken aangaande uw kind. Uiteraard hopen we zulke situaties in goed gesprek met elkaar op te lossen. Wanneer u desondanks ontevreden bent, vindt u onze klachtenregeling hier.

Jaarrekening 2022

In dit document geeft de vereniging DLS (beheerder van de school) de onderwijskundige en financiële activiteiten in 2022 weer. De jaarrekening beschrijft de situatie per balansdatum 31 december 2022. 

Schoolondersteuningsprofiel DLS (SOP)

In dit document leest u hoe de zorg op onze school wordt gerealiseerd.  

Jaarplan 2023

Vanuit het vierjaarlijkse schoolplan stellen wij elk jaar een specifiek Jaarplan op, gelden voor dat schooljaar. Hierin werken we de doelen meer concreet uit.