Informatie en protocollen


Schooljaren plan

Elke vier jaar wordt een schoolplan geschreven, met de doelstellingen voor de voorliggende beleidsperiode. De huidige schoolplanperiode is 2019-2023. In het schoolplan zijn de uitgangspunten voor de komende jaren ontwikkeld in overleg met het team en het bestuur en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 


DOL op de Deventer Leerschool (Doorlopende Ondersteunings Lijn) 

Hoe de zorg aan kinderen op de Deventer Leerschool wordt weergegeven, staat te lezen in het document DOL )Doorlopende Ondersteuningslijn) op de Deventer Leerschool 

Anti-pestprotocol

Wij willen dat alle kinderen met een veilig en prettig gevoel naarf school kunnen gaan. Naast het leren op het cognitieve gebied, leren wij onze kinderen ook hoe zij met elkaar moeten omgaan. Op deze manier streven wij naar het preventief tegengaan van pestgedrag. Soms komt er ondanks dat toch pestgedrag naar boven en wij gaan daar dan gedegen mee om. Hoe wij zowel preventief bezig zijn in de groepen als dat we actief aan de slag gaan bij signalen van pestgedrag, lees u in ons Anti-pestprotocol.

Dyslexieprotocol

Wanneer kinderen dyslexie hebben vraagt dat een andere aanpak en andere doelen dan de reguliere aanpak. In ons Dyslexieprotocol kunt u lezen hoe wij op onze school omgaan met het vermoeden van dyslexie, ondersteuning, mogelijk onderzoek en eventuele aanpassingen.

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u als ouder niet tevreden bent over de gang van zaken aangaande uw kind. Uiteraard hopen we zulke situaties in goed gesprek met elkaar op te lossen. Wanneer u desondanks ontevreden bent, vindt u onze klachtenregeling hier.